Polityka prywatności

Ogólne zasady korzystania ze strony

Warunkiem dostępu do niniejszej strony oraz korzystania z jej zasobów jest stosowanie się do wyszczególnionych niżej warunków, a także obowiązujących przepisów prawa. Dozwolone jest korzystanie ze strony w celach informacyjnych. Zabrania się jednak dystrybuowania, modyfikowania, przesyłania i zmieniania zawartości strony bez pisemnej zgody Staff Service.

Wyłączenie odpowiedzialności Staff Service

Staff Service nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie czy też przypadkowe szkody powstałe w wyniku dostępu do strony lub wykorzystania znajdujących się na niej treści ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony/stron połączonych z nią poprzez link. Staff Service nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności i kompletności treści niniejszej strony ani zawartości jakiejkolwiek innej strony/stron połączonych z nią poprzez link.

Dane osobowe użytkowników

Wszelkie informacje umożliwiające identyfikację użytkownika będą traktowane zgodnie z polityką prywatności. Za wyjątkiem informacji osobistych zbieranych zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności,, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika, żadne inne materiały ani informacje, które zostaną wysłane do Staff Service za pośrednictwem Internetu nie będą traktowane jako poufne oraz podlegające ochronie własności. Wysłanie do naszej strony internetowej jakichkolwiek materiałów, danych czy innych informacji jest równoczesne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich przez Staff Service do dowolnych celów (w tym także transmisji, reprodukcji, publikacji, przekaz radiowy, a także wysyłkę). Zabrania się wysyłania i nadawania jakichkolwiek materiałów które są niezgodne z prawem, oszczerczych, nieprzyzwoitych, pornograficznych, stanowiących groźbę, oraz takich które mogłyby zachęcać do złamania prawa lub popełnienia przestępstwa.

Niniejsza strona jest dedykowana i kierowana do mieszkańców Polski. Wszelkie materiały, informacje i oświadczenia w niej zawarte są ważne jedynie na terenie Polski.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Wszelkie nazwy, znaki oraz logo publikowane na niniejszej stronie są, jeśli nie zaznaczono inaczej, znakami handlowymi posiadanymi przez Staff Service. Użycie bądź niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony, bez uprzedniej zgody Staff Service jest zakazane.

Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie są chronione prawami autorskimi, a prawa do nich przysługują Staff Service lub właściwym autorom. W odniesieniu do zamieszczonych na stronie materiałów dopuszczalne jest : wyświetlanie, kopiowanie ładowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego, w niezmodyfikowanej formie. Zabrania się natomiast ich kopiowania, modyfikowania, dystrybuowania, publikowania, wyświetlania, wystawiania oraz nadawania w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w szczególności: elektronicznych, fotograficznych, rejestrujących bez wcześniejszej zgody Staff Service lub innego podmiotu praw autorskich. W szczególności zabrania się umieszczania jakichkolwiek z dostępnych materiałów na innych serwerach.

Polityka prywatności

Staff Service zapewnia zabezpieczanie i ochronę prywatności klientów oraz kandydatów korzystających z naszej strony internetowej. Polityka ochrony danych osobowych Staff Service jest zgodna z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

Zbieranie oraz wykorzystywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane w bazach danych Staff Service. Dostęp do tych danych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Staff Service.

Staff Service zbiera następujące dane użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach oraz inne dane potrzebne do prawidłowego przebiegu procesu selekcji i rekrutacji kandydatów do pracy. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne (a tym samym możliwe jest odwiedzanie strony Staff Service bez konieczności ujawniania tożsamości i podawania danych osobowych) ale konieczne w przypadku chęci wzięcia udziału w procesach selekcji i rekrutacji. Podane dane osobowe są zbierane, przechowane i wykorzystywane, w celu prawidłowej realizacji wyżej wymienionych procesów oraz w celach nawiązania kontaktu z użytkownikami w przypadku pojawienia się takiej potrzeby.

Udostępnianie oraz przekazywanie danych

Staff Service zapewnia że dane osobowe nie zostaną nigdy wykorzystywane w celu ich sprzedaży bądź wymiany. Dane te nie będą także udostępniane żadnym podmiotom gospodarczym, chyba że ich udostępnienie wynikać będzie ze zobowiązań prawnych. Wyjątkowo za zgodą użytkownika dane mogą być udostępnione klientom Staff Service w celu realizacji zleconego procesu selekcji i rekrutacji. W przypadku otrzymania od kandydata zgody na udostępnienie jego danych osobowych klientom Staff Service w postaci curriculum vitae, listu motywacyjnego oraz innych dokumentów, dane te mogą zostać przekazane podmiotowi zewnętrznemu, który następnie może bezpośrednio kontaktować się z takim kandydatem.

Cookies (ciasteczka)

Strona Staff Service korzysta z cookies. W większości przeglądarek cookies przejmowane są automatycznie, istnieje jednak możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki, aby ich nie przyjmowała bądź też by zawiadamiała o ich wysyłaniu.

Zabezpieczenia

Staff Service dba o należyte zabezpieczenie danych zbieranych drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem oraz ich wykorzystaniem.

Dostęp do własnych danych osobowych, prawo ich zmiany oraz usunięcia

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo ich modyfikacji i usunięcia. Po zarejestrowaniu konta na naszej stronie internetowej, otrzymacie Państwo w wiadomości e-mail link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta możliwy jest dostęp do udostępnionych nam danych osobowych, a także ich aktualizacja i modyfikacja. Wszelkie pytania i prośby o dostęp dotyczące dostępu do danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia prosimy kierować na adres: b...@staffservice.com.pl