Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona w celu wykazania, że powierzone dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

STAFF Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Orkana 10/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000516077,  NIP 547-215-09-62, zwana w dalej STAFF Service, jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu powołanego wyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

1. Cel przetwarzania danych osobowych:

 • realizacja procesu rekrutacji na podstawie zgody wyrażonej na piśmie lub w systemie
 • realizacja stosunku zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz kodeksu pracy;
 • realizacja obowiązków związanych z zawarciem umowy cywilno-prawnej;
 • wykonanie zawartych umów dotyczących świadczenia zleconych usług,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 • w celach ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO

2. Odbiorcy danych:

Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko podmiotom w związku z realizacją umów o wykonywanie usług pracy tymczasowej, usług rekrutacji lub innych umów zawartych w celu świadczenia usług.  Nie przekazujemy danych poza teren  Polski/UE/EOG.

 

3. Okresy przechowywania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust 2 lit a RODO informujemy, że przekazane dane osobowe będą przez nas przechowywane przez:

 1. w celu rekrutacji – przez okres rekrutacji oraz do 1 roku po jej zakończeniu;
 2. w celu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – przez okres zatrudnienia oraz 50 lat po ustaniu stosunku pracy;
 3. w celu realizacji obowiązków związanych z powierzeniem wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
 4. w celu realizacji zawartych umów  przez cały okres trwania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z jej tytułu.

 

4. Twoje prawa:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, robienia kopii żądania wypisu;
 2. prawo sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do ich przetwarzania,
 4. prawo do bycia zapomnianym,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych włącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych;
 7. prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać w formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś , jak również masz prawo do zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. organem nadzorczym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
 9. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – ze skutkiem na dzień po złożeniu oświadczenia o takiej treści – powyższe prawo przysługuje tylko w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody a nie w przypadku gdy wynika ono z przepisów prawa;

 

5. Pliki „cookies”

Pliki „cookies” są  plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej. Staff Service  korzysta z plików „cookies” w celu m.in.:

 1. dostosowania zawartości strony www.staffservice.com.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 2. utrzymania sesji użytkownika usługi (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

 

W razie pytań i wątpliwości masz prawo zwrócić się do Administratora danych o szczegóły i wskazówki dotyczące Twoich praw w formie elektronicznej na nasz  adres mailowy:  rodo@staffservice.com.pl

Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemu, poza Tobą.  W każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które zostały podjęte, aby zrealizować Twoje zgłoszenie. W szczególnych przypadkach  okres ten może zostać  wydłużony o czym zostaniesz poinformowany.